Zatrudnienie pracownika. Co się z tym wiąże?

Zatrudniając pracownika pamiętajmy o obowiązkach, jakie musimy spełnić w związku z tym zdarzeniem. Obowiązki będą zależeć m.in. od formy umowy, na jaką zatrudnimy pracowników oraz od ich indywidualnych uprawnień podatkowych i składkowych. Należy również pamiętać, że przy niektórych formach opodatkowania występują limity bądź ściśle określone reguły .O wszystkim powinni wiedzieć pracownicy firmowego działu kadry i płace.

Jakie są formalności związane z zatrudnianiem pracowników. Co muszą wiedzieć kadry i płace?

Kodeks pracy opisuje zagadnienia związane z czasem pracy, wynagrodzeniem i urlopami – mówią specjaliści z Reset2. Reguluje on także w podstawowym zakresie kwestie dotyczące ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników nierozerwalnie wiąże się z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli nawiązujemy z pracownikiem umowę o pracę, kadry i płace muszą wiedzieć, iż każdy przyszły pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć wstępne szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie to nie jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę lub gdy przerwa pomiędzy tymi umowami nie przekroczyła 30 dni. Pamiętajmy także o zgłoszeniu pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba to zrobić w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia nawiązania stosunku pracy. Zgłoszenie obejmuje ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kadry i płace a obowiązki zawiązane z odprowadzaniem podatku dochodowego

Pracodawca ma obowiązek ewidencjonować i rozliczać wynagrodzenia. Jego obowiązkiem jest również comiesięczne naliczanie i odprowadzanie podatku od dochodów pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników przyjętych w oparciu o stosunek pracy, jak i tych, z którymi zawarta została umowa cywilnoprawna. Ponadto, musimy pamiętać, że nie możemy dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Zanim pracownik zacznie prace, kadry i płace wręczą mu skierowanie do lekarza, za które my zapłacimy. Pracodawca nie ma obowiązku wysyłania na badania osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Zatrudniając pracownika, pracodawca musi wypełnić szereg formalności. Osoby zajmujące się kadrami i płacami z pewnością zajmą się wszystkim.

Dodaj komentarz